La educación física para mí...

"La educación física es la integración de aprendizajes educativos mediante la participación en actividades físicas"
"Educación Vs Conflicto... si no hay conflicto seria adiestramiento"

domingo, 13 de marzo de 2011

Treball Teories Curriculars en "Grupos puzle"

Despres de tornar a reunir el grup inicial i escoltar les explicacions sobre cadascuna de les Teories Curriculars, hem elaborat un model de resposta per a cadascuna de les posibles preguntes que haurem de resoldre el dia de l'exámen. Ací tenim el que varem realitzar al nostre grup:1. COMENTA I COMPARA LES CONCEPCIONS DE L’ENSENYAMENT I L’APRENENTATGE DE LES DIVERSES TEORIES CURRICULARS:

· La teoria crícita buca el canvi mitjançant el diàleg i no te una metodología d’ensenyança guiada. Es recolza en l’aprenentatge colaboratiu professor-alumne. En contraposició amb les altres dos teories, tracta de formar un curriculum que sobrepase les barreres de l’escola, tractant de buscar un canvi social.
· La teoria pràctica o deliberativa considera l’aspecte vivencial com a fonamental en el proces d’ensenyament-aprenentatge, criticant l’excesiva confiança en la teoria a l’hora d’ensenyar.
· La teoria tècnica, naix en un moment en el qual es buscava una organització científica del treball, buscant el màxim rendiment posible mitjançant el seguiment d’una guia metodològica previament premeditada.

Comparant les teories curriculars veiem com la teories pràctica i crítica no segueixen una guia metodològica d’ensenyament-aprenentatge, respecte a la teoria técnica que sí utilitza una guia metodològica.
Tant la teoria deliberativa com la crítica absorbeixen la teoria tècnica, i pensem que pot ser degut a que el treball amb persones no pot estar plantejat des d’una perspectiva cientìfica i metodològica, sino que ha de deixar una marge de maniobra com fa la teoria pràctica i crítica.
A la vegada la T. tècnica busca el major rendiment posible seguint uns pasos marcarts, en canvi la T. crítica dona més llibertat a l’hora de conferir el propi ensenyament-aprenentatge mitjançant el diàleg. Seguint en aquesta linea, la T. pràctica tracta de plantejar situacions problemàtiques que podran ser modificades mitjançant una resposta pràctica; confiant en l’experiència previa del professor


2. COMENTA I COMPARA LES CONCEPCIONS DEL DOCENT EN LES DIVERSES TEORIES CURRICULARS:

· En la teoria crìtica el rol del profesor es donar certa llibertat als alumnes per a que els propis alumnes contribuisquen al seu coneixement. El professor te un paper d’intelectual trasnformador, i mitjançant el diàleg i el debat tractarà de motivar als alumnes a pensar i reflexionar l’aprenentatge.
· En la teoria pràctica el rol del professor es més subjectiu, ja que en funció de la seva visió del problema, tidrà unes decisions o altres. Davant un problema observat als alumnes, tractara de donar unes directrius basades en la seva propia experiència per tal d’aconseguir una millora en els resultats.
· A la teoria tècnica, el professor mante un apostura objectiva. El docent deu coneixer tots els recursos per aplicar el mètode més adequat en cada situació, d’aquesta elecció dependrà l’eficiència, es a dir; lamàxima producció en el menor temps posible. El alumnat no te elecció, sino que realitza una reproducció de la tècnica explicada per el professor. La funció del docent es caracteriza per ser directiu i controlador, es a dir, ajuda a conectar lo nou amb el que ja s’ha apres, reforçant continuament.

Podem dir que el paper del docent a la teoria curricular tècnica es infim, unicament tractarà de transmetre unes idees i coneixements establerts per altres intelectuals; mentre que a la teoria crítica i pràctica el docent pren una major importancia. A la T. deliberativa el constructor del curriculum serà en gran mesura el professor, junt amb la interacció dels alumnes (encara que el paper fonamental recau en el professor) Prevaldra el jui personal de cada docent a l’hora de seguir o cambiar algun aspecte del curriculum.
Seguint en la mateixa dinàmica, la T. crítica tambè confereix gran importancia al professor, encara que a la construcció final del curriculum recaura mès pes sobre els alumnes. El professor tractarà d’influenciar als alumnes per tal d’aconseguir una futura millora de la societat, pero hi ha que saber del perill de polititzar a les persones, per tant podem dir que el professor haurà de coneixer les diferents ideologíes i plantejar-les, pero sense decantar-se per ninguna d’elles.


3. COMENTA I COMPARA LES CONCEPCIONS DE LA INVESTIGACIÓ EN LES DIVERSES TEORIES CURRICULARS.
En la teoria crítica, se investigarà sobre els grups minoritaris o marginats en la societat per tractar de donar-los una igualtat entre ells. Aquesta teoria no es queda en solucionar problemes pràctics dins de les quatre parets de l’escola, sinó que intenta influir en la societat i millorar-la, es a dir, desitja canviar estructures socials.
En lo referent a la teoria tècnica, el professor no realitza ninguna investigació. Aquesta investigació ve donada pels factors externs que fixen els objectius i el professor es un aplicador d’aquestos objectius.
Per últim en la teoria pràctica, els professor actua com a investigador, té que analitzar els que passa, interpretar i prendre decisions. A més, el professor busca persones externes que li donen informació sobre el que passa. 
La gran diferència que hi ha entre la teoria tècnica, la pràctica y la crítica, es que en la primera no hi ha investigació per part del professor sinó que ve donada per factors externs, mentre que les altres dues el professor actua com investigador. La diferència entre pràctica i crítica es que la primera investiga per augmentar els coneixements, mentre no sols investiga per conèixer sinó per canviar la societat.

4. COMENTA I COMPARA ELS FONAMENTS BÀSICS I PRINCIPALS APORTACIONS DE LES DIVERSES TEORIES CURRICULARS
La teoria tècnica aporta la planificació del currículum en base a l’elaboració de taxonomies d’objectius educatius, cooperatius. La eficàcia la mesura els resultats en funció del objectius es realitza l’ensenyança.
Però aconseguir aquestos objectius han d’entrenar-se mitjançant la repetició i l’entrenament. Aquesta teoria aporta que la formació curricular va en base a unes competències bàsiques tècniques.
En referència a la teoria practica, aporta prioritat a la pràctica, el currículum es construeix amb interacció professor-alumne. No separa la planificació del currículum amb el seu desenvolupament. Una idea important de aquesta tècnica es que el professor es el constructor del currículum, existeix un procés de construcció i elecció. El docent no es sols el que aplica, sinó que decideix el que es important.
Com a conclusió, la teoria practica descansa en el judici del professor, que és l’investigador.
Per últim, la teoria crítica aporta la teoria d’investigació-acció, és a dir, vol canviar formes de pensar i estructures socials, interessant-se per els sentiments del alumnat. No vol sols solucions, sinó millores i canvis. Aporta un interès molt gran per  la justícia social i per l’ igualtat.

No hay comentarios:

Publicar un comentario